KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 W SOSNOWCU

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu (41-205) przy ul. Pusta 9a reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. 

 

2.    INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

 

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym dla Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu jest Pan Przemysław Szewczyk, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie.

Kontakt: e-mail: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl, nr tel.(32) 292 44 64 wew. 217.

 

3.    CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

1)      Uchwała NR 439/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych   

2)      w Sosnowcu” oraz nadania jej statutu;

2)     art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.;

3)     ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Przedszkole Miejskie nr  25 w Sosnowcu przetwarza dane w celach związanych  z zatrudnieniem pracowników oraz osób wykonywujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

4.    ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych osobowych Przedszkola Miejskiego nr 25w Sosnowcu są:

1)     organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych;

2)     podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach, kiedy:

1)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

3)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

 

6.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)     dostępu do swoich danych;

2)     sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)     usunięcia danych;

4)     ograniczenia przetwarzania danych;

5)     cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

 

7.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 

Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani danych tych nie profiluje.

 

8.    SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W przypadku uznania, że Przedszkole Miejskie nr 25 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.