ANEKS NR 1

do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu

z dnia 25.11.2019r.

 

 

 

na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1148)   oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego   nr 25 w Sosnowcu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

 

w zapisie „Podstawa prawna”

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U z 2019r. poz. 1148)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197).

 

w § 7 ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

organizację doradztwa zawodowego poprzez prowadzenie zaplanowanych  i systematycznych działań mających na celu wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień dzieci”.

 

w § 19 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Formy przekazywania informacji:

1)     ustne- zebrania ogólne, grupowe, kontakty indywidualne, telefoniczne;

2)     pisemne- ogłoszenia, zaproszenia, gazetki, informacja  na  tablicach grupowych, ogólnych,  „Zeszyt kontaktów z rodzicami”, arkusze obserwacji dziecka,  arkusze diagnozy;

3)     elektroniczne- indywidualne  adresy  e-mail, adres poczty przedszkola, strona na portalu społecznościowym.”

 

w § 31 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedszkole jest placówką składającą się z czterech oddziałów.”

 

w § 31 ust. 2 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„Za zgodą Organu Prowadzącego może być utworzony piąty oddział”.

 

w § 41 uchyla się ust. 8

 

w § 41 uchyla się ust. 9

 

w § 41 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„Odpłatność za przedszkole dokonywana jest zgodne z wypełnioną przez rodziców/prawnych opiekunów „Deklaracją korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym ….”  i Informacją dyrektora przedszkola dotyczącą opłat za wyżywienie i odpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu”.

 

w § 41 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Opłata za godzinę świadczeń związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie (8.00-13.00), wynosi 1 zł dla dzieci w wieku 3- 5 lat”.

 

§ 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca z góry w kasie CUW  w Sosnowcu lub przelewem bankowym na wskazane konto”.

 

w § 42 ust. 1 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„Opłatę, o której mowa w § 41 ust. 11 wnosi się do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją i stanem faktycznym. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń płatnych”.

 

w § 50 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r.- kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

 

w § 50 ust. 9 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.”

 

w § 52 ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„brać udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.”

 

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 2

do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu

z dnia 15.09.2020r.

 

 

na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.)

 

 

§ 1

W Statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

 

w zapisie „Podstawa prawna”

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U z 2020r. poz. 910 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327)

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1166 z późn. zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389)

 

 

w § 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia zajęć np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia wychowanków i pracowników, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

 

w § 6 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia zajęć np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia wychowanków  i pracowników, organizację pracy przedszkola, w tym udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie”.

 

w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia zajęć np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia wychowanków  i pracowników, organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie”.

 

w § 13 ust. 4 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w sieci podczas pracy zdalnej.”

 

w § 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Na czas pracy zdalnej Dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami:

1)     przekazuje wychowankom za pośrednictwem rodzicom/opiekunów prawnych  i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2)     ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach przedszkolnych uwzględniając w szczególności:

a)      równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia;

b)     zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

c)      możliwości psychofizyczne dzieci;

3)     ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów dzieci oraz formę przekazywania informacji o postępach rodzicom/ opiekunom prawnym;

4)     ustala sposób dokumentowania realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań;

5)     wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać;

6)     zapewnia każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

7)     ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego”.

 

w § 24 dodaje się ust. 23 w brzmieniu:

„Na czas pracy zdalnej zebrania Rady Pedagogicznej mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.”

 

w § 24 dodaje się ust. 24 w brzmieniu:

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się w trybie obiegowym lub zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się rady”.

 

w § 50 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

Nauczyciele w trakcie trwania pracy zdalnej związanej z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola:

1)     jednoznacznie określają za pomocą, jakich narzędzi zdalnych będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)     ustalają sposób komunikowania się rodzicami/opiekunami prawnymi, możliwościami przekazywania materiałów;

3)     zgłaszają brak odpowiedniego sprzętu (komputera, laptopa z podłączeniem do Internetu), z którego nauczyciel mógłby skorzystać w domu lub nie posiadania warunków do realizacji nauczania w warunkach domowych;

4)      prowadzą zdalne nauczanie zgodnie z planem zajęć;

5)     prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora przedszkola;

6)     przygotowują możliwość zdalnej realizacji programu nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, poczty elektronicznej, grup społecznościowych, kontaktu telefonicznego;

7)     realizują nauczanie w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a dzieci wykonują zadania w czasie odroczonym);

8)     dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci”.

 

 

 

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 3

do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu

z dnia 15.09.2022r.

 

 

na podstawie:  

1.      ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

  1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. z 2022 r. poz. 1903)
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017  r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610)

 

 

§ 1

W Statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

 

 W § 30 dodaje się ust. 8-  24 w brzmieniu:

 

8. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:

1)        zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;

2)        temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;

3)        zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

4)        innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

9. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 8, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 8.

10. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

11. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

1)     komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;

2)     inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

12. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

1)     równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2)     zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3)     możliwości psychofizycznych dzieci.

13. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:

1)   łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:

a)    przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy;

b)   propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;

c)    przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier  edukacyjnych;

2)   materiały, o których mowa w ust. 13 pkt 1 dostosowane są do potrzeb i możliwości  dzieci w wieku przedszkolnym.

14. W okresie prowadzenia zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

1)   zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;

2)   tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

16. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

17. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola  informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

17a. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon  

komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.

18. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:

1)   przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;

2)   odbieranie wiadomości;

3)   wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

18a. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

18b. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

19. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie  i terminowo, z zachowaniem poufności.

20. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:

1)   rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie;

2)   rozmów telefonicznych.

21. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

22. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.

22a. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

23. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w ust. 21- 22a, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.

24. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

w § 50 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

 

1. Nauczyciel, w ramach swoich zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności  w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.

 2. W ramach godziny dostępności, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla rodziców.

 

w § 51 ust. 2 skreśla się wyrazy „pedagoga i”.

 

w § 51 dodaje się ust. 3- 5 w brzmieniu:

3. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1)   współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a)     rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b)     prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

c)      rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

d)    określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

2)     współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)     wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)    rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b)    udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;

c)    dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;

d)   doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4)     udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci  i nauczycielom;

5)     współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6)     przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

4. Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)   rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo  w życiu przedszkola;

3)   prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5)   wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Do zadań rehabilitanta  w przedszkolu należy w szczególności:

1)   prowadzenie ćwiczeń indywidualnych poprzez stosowanie specjalistycznych ćwiczeń mających na celu kształtowanie cech motorycznych i wydolności fizycznej;

2)   rozpoznawanie możliwości motorycznych dziecka;

3)   konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka;

4)   opracowywanie samodzielnych opinii rehabilitacyjnych na temat rozwoju oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych dzieci;

5)   współpraca z  nauczycielami poszczególnych grup; 

6)   systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.