Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 25
w Sosnowcu

na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni  Państwo Rodzice Naszych Wychowanków!

         Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu uprzejmie przypomina  o konieczności złożenia deklaracji woli kontynuowania wychowania przedszkolnego przez Państwa dziecko w roku szkolnym 2020/2021. Deklarację woli kontynuowania wychowania przedszkolnego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

od 17 lutego 2020r. od godz. 1300 do 24 lutego 2020r. do godz. 1500

Deklaracja do odbioru w przedszkolu u nauczycielek poszczególnych grup.

UWAGA!

      Niezłożenia deklaracji w wyżej wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!


 

Rodziców, którzy po raz pierwszy będą zapisywać dziecko do przedszkola informujemy, że:

 

rekrutacja na rok szkolnych 2020/2021 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 02 marca 2020 r. od godz. 12:00. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie do dnia 09 marca 2020 r.  do godz. 16:00 natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolu (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 02 marca 2020r. do dnia 09 marca 2020 r. do godz. 17.00 w rekrutacji podstawowej oraz od dnia 01 czerwca 2020 r. do dnia 08 czerwca 2020 r. do godz. 17.00 w rekrutacji uzupełniającej.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020do Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania, nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje zarezerwowanie miejsca dla dziecka w danym przedszkolu na kolejny rok szkolny.

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej

 

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

 

Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021

 

Kryteria wynikające z ustawy:

 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący:

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej                  o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola,                  w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Kandydat ze wskazaniem                 z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                        o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

 

 Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców.

 

02.03.2020r.
od godz. 12.00 -
09.03.2020r.
 do godz. 16.00

01.06.2020r.
godz. 12.00

08.06.2020 r.
do godz. 16.00

2.

 

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

02.03.2020r.
godz. 12.00  –
 09.03.2020 r.
do godz. 17.00

01.06.2020 r.
godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
 godz. 17.00

3.

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.03.2020r.
godz. 14.00

12.06.2020 r.
godz. 14.00

4.

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 13.03.2020r.

godz.14.00 –

19.03.2020r.

do godz. 17.00

12.06.2020 r.
 godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
godz. 17.00

5.

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

25.03.2020r.
 godz. 14.00

25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 45

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia  30 stycznia 2020 r.

 

            w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                          i postępowania uzupełniającego,  w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego,  a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  i art. 34 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511,  ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do klas wyższych niż klasa I: publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego; oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak                          w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta

I Zastępca Prezydenta

Zbigniew Byszewski

 

 

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/
Uległy zmianie terminy rekrutacji do sosnowieckich placówek (wydłużono terminy: złożenia potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola, opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola).