ANEKS NR 1

do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 25 w Sosnowcu

z dnia 25.11.2019r.

 

 

 

na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 1148)   oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego   nr 25 w Sosnowcu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

 

w zapisie „Podstawa prawna”

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U z 2019r. poz. 1148)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197).

 

w § 7 ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

organizację doradztwa zawodowego poprzez prowadzenie zaplanowanych  i systematycznych działań mających na celu wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień dzieci”.

 

w § 19 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Formy przekazywania informacji:

1)     ustne- zebrania ogólne, grupowe, kontakty indywidualne, telefoniczne;

2)     pisemne- ogłoszenia, zaproszenia, gazetki, informacja  na  tablicach grupowych, ogólnych,  „Zeszyt kontaktów z rodzicami”, arkusze obserwacji dziecka,  arkusze diagnozy;

3)     elektroniczne- indywidualne  adresy  e-mail, adres poczty przedszkola, strona na portalu społecznościowym.”

 

w § 31 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Przedszkole jest placówką składającą się z czterech oddziałów.”

 

w § 31 ust. 2 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„Za zgodą Organu Prowadzącego może być utworzony piąty oddział”.

 

w § 41 uchyla się ust. 8

 

w § 41 uchyla się ust. 9

 

w § 41 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„Odpłatność za przedszkole dokonywana jest zgodne z wypełnioną przez rodziców/prawnych opiekunów „Deklaracją korzystania z wyżywienia i odpłatnych godzin wychowania przedszkolnego w roku szkolnym ….”  i Informacją dyrektora przedszkola dotyczącą opłat za wyżywienie i odpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu”.

 

w § 41 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Opłata za godzinę świadczeń związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. dziennie (8.00-13.00), wynosi 1 zł dla dzieci w wieku 3- 5 lat”.

 

§ 42 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca z góry w kasie CUW  w Sosnowcu lub przelewem bankowym na wskazane konto”.

 

w § 42 ust. 1 dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„Opłatę, o której mowa w § 41 ust. 11 wnosi się do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją i stanem faktycznym. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń płatnych”.

 

w § 50 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta  z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r.- kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.).

 

w § 50 ust. 9 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.”

 

w § 52 ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„brać udział w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.”

 

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 


„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 682),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

Cele procedury:

 • osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej, w szczególności w zakresie budowania u wychowanków systemu wartości i wzmacniania orientacji w tym, co dobre, a co złe, w zakresie kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków korzystających ze świadczeń przedszkola,
 • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych,
 • zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków, w szczególności  o charakterze powtarzalnym,
 • wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych (korekcyjnych) w stosunku do zachowań dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

 

 

I.      Reguły postępowania doraźnego wobec przejawów agresji wychowanka:

1.    Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków.

2.    W przypadku interwencji wobec zachowań agresywnych dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie.

3.    Pierwszym krokiem interwencji jest podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia dziecka, eliminacji zachowania agresywnego poprzez rozmowę z wychowankiem.

4.    W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez woźną oddziałową lub inną osobę dorosłą, która w danej chwili jest na sali, zawiadamia  dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, w celu wsparcia w działaniach interwencyjnych.

5.    Podejmując interwencję wobec agresywnego zachowania dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy: obrażać dziecka, zawstydzać go, ani oceniać; ocenie podlega zachowanie,  a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.

6.    Użycie przez nauczyciela „metody przytrzymania” dziecka agresywnego, jest koniecznością, w przypadku gdy należy powstrzymać dziecko przed zadaniem ciosu innej osobie,  rzuceniem przedmiotem w kierunku innych, czy zachowaniem zagrażającym bezpieczeństwu samego dziecka agresywnego, np.: wchodzenie na parapet, na szafki.

7.    Zaistniałą sytuację  nauczyciel opisuje w formie notatki w zeszycie kontaktów indywidualnych, którą przedkłada dyrektorowi przedszkola, a także rodzicowi dziecka.

8.   W przypadku braku reakcji dziecka należy odizolować go od pozostałych wychowanków przez innego nauczyciela, czy dyrektora placówki. W sytuacji braku takiej możliwości należy zapewnić bezpieczeństwo pozostałym wychowankom poprzez wyprowadzenie ich z sali np. do sali obok pod opiekę innego nauczyciela.

9.    Wychowankowie, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc.

10.  O zaistniałej sytuacji zagrażającej zdrowiu oraz bezpieczeństwu dziecka agresywnego oraz innych dzieci i dorosłych, należy poinformować telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych) w celu zabrania go z przedszkola oraz poinformować  o zastosowaniu „metody przytrzymania”.

11.  W sytuacji bardzo agresywnego zachowania dziecka (napaść fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), należy zawiadomić rodziców dziecka, a w przypadku braku reakcji rodzica zawiadomić pogotowie ratunkowe  i policję.

12.   Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę (załącznik nr 1 do procedury) na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i innych dzieci.

13.  Brak takiej zgody jest podstawą do każdorazowego wzywania pogotowia ratunkowego i policji w przypadku pojawienia się zachowań agresywnych.

14.   W przypadku zachowań agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu całej społecności placówki, przedszkole oraz rodzic mają obowiązek współpracy oraz wspólnego podejmowania i udzielania dziecku agresywnemu odpowiednich form pomocy- tu również współpraca rodzica z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

15.  W przypadku kolejnych zachowań agresywnych dziecka i jednocześnie braku efektywnej współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi przedszkole kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji dziecka.

 

II. Reguły postępowania systemowego wobec dziecka sprawiającego trudności wychowawcze i przejawiającego agresję:

 1. Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci wzajemne relacje między przedszkolem, a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.
 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka.
 3. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze nauczyciel przeprowadza z rodzicami dziecka rozmowę,  w której omawia problem. Informuje ich o dotychczas podjętych działaniach ukierunkowanych na korekcję niepożądanych zachowań dziecka oraz  o zaplanowanych działaniach wychowawczych. Zobowiązuje rodziców do współpracy w realizacji przedstawionych czynności i wskazuje zadania możliwe do podjęcia  w środowisku rodzinnym dziecka. Działania te nauczyciel dokumentuje notatką służbową.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem, m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę.
 5. Nauczyciel dziecka sprawiającego trudności wychowawcze podejmuje działania w celu organizacji dla niego oraz ewentualnie także dla jego rodziców form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez wychowawcę, nauczyciel przedstawia problem „trudnego dziecka” na radzie pedagogicznej.
 7. W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, rada pedagogiczna rozważa poinformowanie o sytuacji Sąd Rodzinny.
 8. W przypadku nieskuteczności podejmowanych przez przedszkole działań i niemożliwości przezwyciężenia w dłuższym okresie trudności wychowawczych, w szczególności jeśli zachowanie dziecka trudnego powoduje stałe zagrożenie dla innych wychowanków, rada pedagogiczna rozważa możliwość skreślenia dziecka z listy wychowanków  przedszkola.

 

 

Procedura została opracowana i zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12.09.2019 roku.