Rekrutacja  uzupełniająca do przedszkoli miejskich

w Sosnowcu na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja uzupełniająca  do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 1 czerwca 2020 r.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 1 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach pierwszego wyboru w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 1 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 17.00.

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli zostanie opublikowana w systemie rekrutacyjnym w piątek 29 maja 2020 r. o godz. 13:00

 

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://uzupelniajaca-przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

 

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021

Kryteria wynikające z ustawy:

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata –100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

Kryteria określone przez organ prowadzący:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku                       w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu: 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

2

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie
2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające naukę

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

10 pkt

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

TERMINARZ REKRUTACJI

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

02.03.2020 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 02.03.2020 r. od godz. 12:00
do 09.03.2020 r. do godz. 16:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 02.03.2020 r.
do 09.03.2020 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r. godz. 14:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 13.03.2020 r. od godz.14:00
do 19.03.2020 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

25.03.2020 r. godz. 14:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 25.03.2020 r.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI

1

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

01.06.2020 r. godz. 12:00

2

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców.

Od 01.06.2020 r. od godz. 12:00
do 08.06.2020 r. do godz. 16:00

3

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Od 01.06.2020 r. od godz. 12:00
do 08.06.2020 r. do godz. 17:00

4

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12.06.2020 r. godz. 14:00

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 12.06.2020 r. od godz. 14:00
do 19.06.2020 r. do godz. 17:00

6

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

25.06.2020 r. godz. 14:00

7

Procedura odwoławcza.

Od 25.06.2020 r.

8

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

25.07.2020 r. godz. 15:00

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

- Uchwale Nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu.